"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs "Serce Serc"
 
KONKURS "SERCE SERC"

etap szkolny

 

W pierwszym etapie Konkursu udział wzięli: 
z kl. 1 GA: Aleksandra Chatlińska, Adam Zelazowski, Krystian Pełech
z kl. 1 GB: Dominik Czeszejko, Jakub Sadowski, Filip Gryszczyński, Adrian Rowiński, Hubert Kisły
z kl. 2 GB: Dawid Niegrebecki, Wiktor Bereś, Aleksander Łuczak, Mateusz Rosiński, Kacper Karolewski, Bartosz Chmiel, Andreas Szydłowski.Do następnego etapu zakwalifikowali się:

Adam Zelazowski z kl. 1 GA
Krystian Pełech z kl. 1 GA
Dominik Czeszejko z kl. 1 GB

Serdecznie gratulujemy!


Etap drugi odbędzie się 17.02.2015r. w Szczecinie. 

Etap szkolny konkursu polegał na napisaniu testu składającego się z 29 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. A oto pytania, z jakimi zmierzyli się nasi uczniowie:

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

1. Uzupełnij cytat : “nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ................ przebłagalną za nasze ........ ....... (1J 4, 10). Abyśmy ..................mieli dzięki Niemu” (1J 4, 9). - 3 p

2. Dzięki jakiemu sakramentowi każdy chrześcijanin jest zanurzony w Trójjedynym Bogu? - 1 p
    a. Chrzest
    b. Bierzmowanie
    c. Eucharystia

Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.

3. Co symbolizuje ukształtowane przez Ducha Świętego ludzkie serce Chrystusa? - 3p
    a. Myśli, wolę, uczucia
    b. Miłosierdzie
    c. Współczucie i empatię

Serce Jezusa świątynio Boga; Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego

4. Którzy ludzie mieszkają w Sercu Jezusa? - 1 p
    a. Ochrzczeni,
    b. Wszyscy
    c. Uczciwi i pracowici

5. Kim jest Duch Święty w Boskiej Trójcy? - 2 p

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu; Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios

6. Którego papieża wspomina św. Jan Paweł II rozważając więź między Eucharystią i Sercem Chrystusa? - 2 p
    a. Św. Jana XXIII
    b. Św. Piusa X
    c. Św. Piotra

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

7. Do jakiego biblijnego motywu (toposu) porównał św. Jan Paweł II płonące miłością Serce Jezusa? - 2p
    a. Do ofiary Izaaka
    b. Wyjścia z niewoli egipskiej
    c. Gorejącego krzewu na pustyni

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

8. Uzupełnij cytat “Tak Bóg umiłował świat, że ................................................................ dał”(J3, 16). - 2p

9. Kto i w jaki sposób stwierdził śmierć Jezusa na Kalwarii? - 3p

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze

10.Według świętego Jana “Bóg jest ....................................”(1J4,8) - 2p
     a. Najwyższą prawdą,
     b. Miłością
     c. Który Jest

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich

11. Podaj imię izraelskiego króla, którego dziedzicem jest Jezus. - 3p

12. Kto zadał Jezusowi pytanie: “Czy Ty jesteś królem?” - 3p
      a. Piłat
      b. Św. Piotr
      c. Św. Maria Magdalena

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności

13. Który król Izraela słynął z mądrości? - 2p

14. Co wypłynęło z rany w boku ukrzyżowanego Chrystusa? - 2p ........................ i ...............................

15. Czym jest wiedza i mądrość, którą możemy czerpać z Serca Jezusa? - 2p
      a. Tajemniczym przeżyciem duchowym,
      b. Poznaniem Boga,
      c. Pragnieniem pomagania wszystkim ludziom

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał.

16. W jaki sposób Bóg Ojciec wyraził swoje upodobanie w Synu? - 4p
      a. Dając Go za przykład wszystkim aniołom,
      b. Dając Mu panowanie nad wszystkim, co stworzył,
      c. Stwarzając świat, a zwłaszcza stwarzając człowieka

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali

17. Czego pełne jest serce Jezusa? - 2p
      a. Miłości,
      b. Współczucia,
      c. Radości

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata.

18. Dlaczego Bóg stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu? - 3p
      a. Aby ktoś Go wielbił,
      b. Z powodu miłości,
      c. Aby nie być samotnym

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają

19. Jaki pierwszy znak uczynił Jezus na początku swojej dziełalności mesjańskiej, w jakiej to było miejscowości? - 4p

Serce Jezusa, źródło życia i świętości

20. Do czego Jezus porównał Ducha Świętego w ostatni dzień Święta Namiotów w Jerozolimie? - 2p
      a. Do wody,
      b. Do ognia,
      c. Do wiatru

Serce Jezusa, zelżywością napełnione

21. W ośmiu punktach streść wydarzenia męki Chrystusa. - 8p

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne

22. W których słowach modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz...) wyrażasz swoje posłuszeństwo Panu Bogu? - 2p

Serce Jezusa, włócznią przebite

23. Co symbolizują krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa? - 3p
      a. Sprawiedliwość i miłość,
      b. Chrzest i Eucharystię
      c. Stare i Nowe Przymierze

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy

24. Do mieszkańców jakiego miasta posyłał Bóg proroków ze słowami pociechy w czasach Starego Testamentu? - 2p

25. Jak Jezus nazywa Ducha Świętego, którego do nas posyła? - 2p

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze

26. Uzupełnij zdanie wypowiedziane przez Jezusa do pewnej Marty:”Ja jestem zmartwychwstaniem i ......................... Kto we Mnie wierzy, choćby i ........................ żyć będzie”(J11,25) - 2p

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników

27. Kto w Ewangelii nazywa Jezusa Barankiem Bożym? - 2p
      a. Św. Jan Chrzciciel
      b. Umiłowany Uczeń
      c. Św. Józef

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie

28. Jakie jest znaczenie imienia “Jezus”? -2p

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających

29. Jak chrześcijanie rozumieją śmierć? - 4p
      a. Jako koniec życia człowieka,
      b. Jako odejście do domu Ojca, w którym Jezus przygotował nam miejsce,
      c. Chrześcijanie nie przejmują się śmiercią

 

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=