"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs EDI - Biblia i przypowieści
 

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem Świętym.


Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) i szkół gimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: 
  • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
  • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
  • Poziom 3 dla gimnazjum (kl. I-III).
Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Może się tak zdarzyć, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy bądź wszystkie odpowiedzi będą prawidłowe. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Zakres materiału:

GIMNAZJUM KL. I-III

Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego: języki, autorzy, pochodzenie.

Gatunki literackie wywodzące się z Biblii.

Znaczenie Biblii.

Uniwersalność Biblii.

Znajomość wybranych (najbardziej popularnych) fragmentów biblijnych oraz wybranych przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o faryzeuszu i celniku, o wdowim groszu, o robotnikach w winnicy, o kąkolu, o talentach, o krzewie winnym, o pannach, o nielitościwym dłużniku).

Interpretacja wybranych fragmentów biblijnych.

Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego i Nowego Testamentu (Adam i Ewa, Noe, Abel i Kain, Hiob, Abraham, Mojżesz, Samson, Salomon, Jan Chrzciciel, Apostołowie, Judasz, Piłat).

Znajomość symboli i motywów biblijnych.

Przykazania Dekalogu - ujęcie biblijne.
Znajomość frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii.

Zapis fragmentów tekstu z Biblii.


Do Konkursu przystąpili uczniowie klas pierwszych (1 GA i 1 GB). Prace 9 uczniów (jako najlepsze) zostały wysłane do Warszawy. A są to prace uczniów:
z kl. 1 GA: Marcela Dobruta, Krystiana Pełecha,
z kl. 1 GB: Julii Śnigurowicz, Marianny Czaczkowskiej, Mariki Górskiej, Jakuba Sadowskiego, Dawida Wójcika, Kamila Sobotki, Mikołaja Polechońskiego.

Wyniki Konkursu zostaną podane przez organizatorów w terminie do 14 stycznia 2015 r.

A oto pytania, na jakie odpowiadali nasi uczniowie:

1. Niezwykłe znaczenie Bibli wynika z tego, ze jest ona dziełem natchnionym i:
    a) zawiera kodeks moralny
    b) prezentuje obyczaje, kulturę ludzi żyjąnych epokach
    c) jest źródłem licznych frazeologizmów i przysłów
    d) odegrała istotną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego (np. przekłady Jakuba Wujka)

2. Oryginalnym językiem Biblii nie jest:
    a) grecki
    b) łaciński
    c) aramejski
    d) hebrajski

3. Septuaginta - inaczej "tłumaczenie siedemdziesiąciu" - to przekład Biblii:
    a) z hebrajskiego na grecki
    b) z greckiego na łacinę
    c) z aramejskiego na hebrajski
    d) z hebrajskiego na łacinę

4. Do ksiąg prorockich zaliczamy m. in.:
    a) Iz, Dn, Lm, Ap
    b) Jr, Dn, Mlch, Ap
    c) Kpł, Lb, Iz, Ap
    d) Jud, Est, Pwt, Lb

5. Księgi: Psalmów, Przysłów, Hioba nalezą do:
    a) Tory
    b) ksiąg historycznych
    c) ksiąg profetycznych
    d) ksiąg dydaktycznych (mądrościowych)

6. Które z ponizszych ksiagmają wspólnego autora?
    a) J, Tes
    b) Rz, Kor
    c) Dz, Hbr
    d) Łk, Dz

7. Za pomocą którego skrótu zapiszesz następujacy fragment biblijny: Księga Rodzaju, rozdział 3, wersety od 14 do 19?
    a) Rdz 3, 14.19
    b) Rz 3, 14-19
    c) Rdz 3, 14-19
    d) Rz 3, 14.19

8. Skrót Jud 1, 3.10-13 oznacza fragment:
    a) Ksiega Judyty, rozdział 1, wersety od 3 do 13
    b) List św. Judy, rozdział 1, werset 3 oraz od 10 do 13
    c) Księga Judyty, rozdział 1, werset 3 oraz od 10 do 13
    d) List św. Judy, rozdział 1, wersety od 3 do 13

9. Ewangeliczne opowieści np. o zagubionej owcy, talentach, perle nalezą do gatunku:
    a) bajka
    b) przypowieść
    c) pieśń
    d) list

10. Kain po akcie bratobójstwa spodziewał się, ze karą za ten grzech będzie pozbawienie go zycia. Bóg natomiast:
      a) pozbawia go potomstwa
      b) daje mu ziemię na własność
      c) obarcza go trudami zyciowymi - cięzka praca, trudne relacje z ludźmi
      d) chroni Kaina przed ludźmi chcącymi wymierzyć mu "sprawiedliwą" karę - dał mu znamię

11. Tajemnica nadludzkiej siły Samsona tkwiła w jego:
      a) nadzwyczajnej zręczności
      b) regularnych ćwiczeniach
      c) muskularnej budowie ciała
      d) włosach, których nie ścinał od dzieciństwa

12. Wskaz podpunkt, w którym we właściwej kolejności umieszczono brakujace słowa.
      Przykazania ....... z pierwszej tablicy Dekalogu regulują relacje między ........, natomiast przykazania ......... z drugiej tablicy mówią o właściwych relacjach między .......... .
       a) a.b.d.c.                                a) IV-X
       b) d.c.a.b.                                b) ludźmi
       c) c.d.b.a.                                c) człowiekiem a Bogiem
       d) b.a.c.d.                                d) I, II, III

13. Król ten słynął z mądrych wyroków:
      a) Dawid
      b) Roboam
      c) Herod
      d) Salomon

14. Chrystus skierował do tego Apostoła dość mocne słowa: "Zejdź mi z oczu, szatanie! (...) nie myślisz na sposób Bozy, lecz ludzki".
      a) Judasz
      b) Piotr
      c) Paweł
      d) Andrzej

15. Piłat przed wydaniem wyroku przesłuchał Jezusa. Zadał Mu wówczas pytanie;
      a) Czy Ty jesteś synem Maryi i Józefa z Nazaretu?
      b) Czy Ty jesteś Królem Zydowskim?
      c) Czy mam Ciebie ubiczować?
      d) Cóz to jest prawda?

16. Drugie przykazanie zakazuje:
      a) oddawania czci innym bogom
      b) zniewazania imienia Boga
      c) składania zuchwałej przysięgi z powoływaniem Boga na świadka
      d) oddawania czci ludziom unzanym za świętych

17. Celem tej przypowieści jest uzmysłowienie nam, ze przebaczenie przez Boga naszych grzechów jest zalezne od przebaczenia bliźniemu. Przypowieść ta to:
      a) o miłosiernym Samarytaninie
      b) o robotnikach w winnicy
      c) o nielitościwym dłuzniku
      d) o wdowim groszu

18. W przypowieści o faryzeuszu i celniku Jezus:
      a) piętnuje postawę pogardy wobec innych ludzi
      b) piętnuje pychę i brak samokrytycyzmu
      c) stawia za wzór pokorna modlitwę
      d) wywyzsza unizonych - tych, którzy mają świadomość swej grzesznosci i proszą o przebaczenie

19. Przypowieść o robotnikach w winnicy przekazuje nam prawdy:
      a) sprawiedliwość Boga nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością ludzką
      b) nie powinniśmy innym zazdrościć łask Bozych lub odbierać prawa do zbawienia
      c) osoby, które szczerze nawróciły się pod koniec zycia, mogą osiagnąć zbawienie
      d) zbawienie jest niezalezne od naszych decyzji, naszej postawy wobec Boga i bliźniego

20. Przypowieść o krzewie winnym:
      a) mówi o wspólnocie Kościoła, Chrystusie i Jego wyznawcach
      b) uzaleznia rozwój duchowy, zycie wieczne od trwania w jedności z Jezusem
      c) zawiera prawdę, ze Kościół jest dziełem samego Boga
      d) podkreśla, ze chrześcijanin nie moze "być bierny", musi stale się rozwijać

21. Przeciwieństwem nieposłuszeństwa biblijnej Ewy jest:
      a) pełna miłości do teściowej postawa Rut
      b) miłosierny gest Weroniki
      c) pokora Maryi - "Oto ja, Słuzebnica Pańska"
      d) zaradność matki Jakuba i Jana (synów Zebedeusza)

22. Motyw oblubieńca i oblubienicy:
      a) pochodzi z Pieśni nad Pieśniami
      b) symbolizuje miłość Jahwe do Izraela
      c) odnosi się tylko i wyłącznie do miłości ludzkiej, zmysłowej
      d) symbolizuje miłość Chrystusa do Kościoła

23. Krew i woda, które wypłynęły z boku ukrzyzowanego Chrystusa:
      a) krew symbolizuje Eucharystię
      b) są potwierdzeniem faktu Jego śmierci
      c) woda to symbol chrztu
      d) symbolizują zdroje Bozego Miłosierdzia - otwarte serce Jezusa

24. Wskaż właściwą interpretację symboli apokaliptycznych:
      a) smok o barwie ognia - symbol szatana
      b) Misto Święte zstępując z nieba - symbol biblijnego raju, Edenu
      c) Baranek - baranek paschalny, którego spozywali Zydzi w Egipcie
      d) Niewiasta z księzycem pod stopami i wieńcem z dwunastu gwiazd - Maryja

25. Wskaz poprawne opisy frazeologizmów biblijnych:
      a) przenieść się na łono Abrahama - umrzeć
      b) hiobowe wieści - bardzo dobre informacje
      c) być Alfą i Omegą - ktoś, kto wie wszystko
      d) wieza Babel - porozumienie

26. Skąd pochodzi cytat: "Gdybym mówił jezykami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący"?
      a) J
      b) Rz
      c) 1 J
      d) 1 Kor

27. Wskaz, które związki frazeologiczne pochodzą z Biblii:
      a) niż zywota, zakazany owoc, jabłko niezgody
      b) egipskie ciemności, manna z nieba, wdowi grosz
      c) Sodoma i Gomora, krokodyle łzy, samarytańska przysługa
      d) rzeź niewiniatek, od Annasza do Kajfasza, róg obfitości

28. Termin "vanitas" oznacza:
      a) marność
      b) miłość
      c) władza
      d) zwycięstwo

29. O których z wymienionych nizej zwierząt jest mowa w Biblii?
      a) gołąb
      b) lis
      c) jednorozec
      d) zaba

30. Ewangelią, która rozpoczyna się od słów: "Na początku było Słowo" jest dzieło:
      a) Mateusza
      b) Marka
      c) Łukasza
      d) Jana


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=