"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs Dives in misericordia
 
Nasze uczennice laureatkami finału
VIII Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego
dla szkół ponadgimnazjalnych

"Poznajemy dokumenty Papieży"

Kinga Bąk (1 LE) - I miejsce
Helena Dekert (2 LN) - III miejsce
Magdalena Jadrysiewicz (2 LN) - IV miejsce


Finał polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań.
Ale to był dopiero początek
W trakcie sprawdzania prac uczestnicy mogli obejrzeć film dotyczący
poprzednich Światowych Dni Młodziezy w Polsce (Częstochowa 1991).
A po filmie wszyscy zajadali się pizzą. Opiekunowie tez
Po poczęstunku nastąpił długo oczekiwany moment: ogłoszenie wyników.
Okazało się, ze nasze dziwczyny zakwalifikowały się do debaty 7 najlepszych,
i to z duzą iloscią punktów
Debata jednak nie doprowadziła do rozstrzygnięcia wyników.
Były konieczne dwie dogrywki.
Pierwsza - po serii kolejnej porcji pytań - wyłoniła zwycięzcę - Kingę Bąk!
Nagrodą główną jest wyjazd do Rzymu! Mamy nadzieję, ze Kinga opowie
o swoich wrazeniach z pobytu w Wiecznym Miescie
Druga dogrywka wyłoniła kolejnych laureatów: Helena Dekert zajęła III miejsce,
a Magda Jadrysiewicz uplasowała się na miejscu IV.
Poziom Konkursu był bardzo wyrównany.
Różnice pomiędzy miejscami 1-7 wynosiły po 1 lub 2 punkty,
co swiadczy o wysokim poziomie wiedzy uczestników.
Dla Laureatów Konkursu - do 7 miejsca - były przewidziane
cenne nagrody rzeczowe, sponsorowane przez abpa Andrzeja Dziegę
oraz Kuratorium Oswiaty w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy naszym Zwycięzczyniom!!!
A moze za rok znów...


Przed Wydziałem Teologicznym US


Podpis listy obecnosci


W oczekiwaniu na Konkurs


Juz na chwilę...


A to juz debata 7 najlepszych


I juz po debacie


Wręczanie nagród


Wspólne zdjęcie laureatów wraz z Komisją - juz na luziku


I nieco bardziej oficjalnie
W dniu 7 marca uczennice naszego Liceum przystąpiły do szkolnego etapu

VIII Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego
dla szkół ponadgimnazjalnych

"Poznajemy dokumenty Papieży"
Jan Paweł II Dives in Misericordia (z komentarzem)  

Organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie
Konsultacja merytoryczna: ks. dr Arkadiusz Wieczorek.
Patronat honorowy: J.E. ks. Abp Andrzej Dzięga oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty

W tym roku szkolnym młodzież została zaproszona do rozważania encykliki Jana Pawła II, Dives in Misericordia, gdyż w ten sposób konkurs ten wpisuje się treścią w ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Zgłębianie treści tego dokumentu to szczególny czas w którym pragniemy odkrywać miłosierne oblicze Ojca.

Naszą Szkołę w finale 8 kwietnia będą reprezentowały: 
 Kinga Bąk z kl. 1 LE, Helena Dekert oraz Magdalena Jadrysiewicz z kl. 2 LN.
       
   


A oto pytania, z jakimi zmierzyły się dziewczyny:

1. Encyklika DM, która to w kolejności napisania encyklika Jana Pawła II?
    a) 2
    b) 3
    c) 4

 

2. Jest jeden Bóg, ale trzy Osoby Boskie. Do której Osoby Boskiej odnosi się ta encyklika?
    a) Ojca

    b) Syna
    c) Ducha

3. W ilu punktach spisany jest ten dokument?

    a) 15
    b) 18
    c) 20


4. Tytuł Dives in Misericordia z języka łacińskiego oznacza:

    a) o miłosiernym Samarytaninie

    b) Bogaty w Miłosierdziu

    c) miłosierdzie Boże

5. Co proklamuje Encyklika Redemptor hominis?
    a) miłosierdzie Boże
    b) niezwykłą godność człowieka
    c) niezwykłą miłość Boga do człowieka

6. Co jest korzeniem zła w historii człowieka?
     a) brak wiary
    b) grzech i śmierć
    c) nie korzystaniem z sakramentów

7. 
Czym objawia się miłość Boga w spotkaniu ze złem, a w szczególności z grzechem człowieka?
    a) miłosierdziem
    b) sądem
    c) potępieniem

8. 
Dwugłos o Bożym miłosierdziu w Nowym Testamencie odzywa się:
    a) w liście do Tesaloniczan
    b) w Ewangelii św. Jana
    c) w Ewangelii św. Łukasza

9. 
Wskaż właściwie. Papież podpisał tę encyklikę:
    a) 30. IX. 1980, w Rzymie, w drugą niedziele Adwentu, w 2. roku pontyfikatu
    b) 30.XI.1980, w Rzymie, w pierwszą niedzielę Adwentu, w 3. roku pontyfikatu
    c) 30. IX. 1990, w Rzymie, w drugą niedziele Adwentu, w 5. roku pontyfikatu

10. Na co wskazuje w swym źródłosłowie wyrażenie rahamim?
      a) na cechy męskie
      b) na cechy matczyne
      c) na cechy rodziców

11. 
Ile razy słowo „miłosierdzie” użyte zostało przez Chrystusa w przypowieści o synu marnotrawnym?
      a) dwa razy
      b) trzykrotnie
      c) ani razu

12. Co jest szczytem objawienia się Bożego Miłosierdzia?
       a) pomoc potrzebującym
       b) przebaczenie
       c) misterium paschalne

13. Ojciec Święty poświęca określeniu pojęcia "miłosierdzie" od jego roli i występowania w księgach ST . Wskaz Księgę w której sam Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako "Bóg miłosierny".
      a) Lb
      b) Rdz
      c) Wj

14. Co objawiło się w Misterium paschalnym i przeciwstawiło się temu, co jest korzeniem zła w historii człowieka?
      a) wiara
      b) nadzieja
      c) miłość

15. Jedyne, co może ograniczyć łaskę miłosierdzia, to: 
      a) niezgoda i nieustanne wszczynanie kłótni
      b) brak miłosierdzia wobec najsłabszych
      c) trwały upór w grzechu i brak gotowości nawrócenia  

16. W DM Jan Paweł II dał teologiczne pogłębienie dla kultu Bożego Miłosierdzia głoszonego przez:
      a) św. s. Urszula Ledóchowska
      b) św. Wojciecha
      c) św. s. Faustynę Kowalską

17. O czym Kościół nie może zapomnieć czyniąc miłosierdzie?
       a) o Janie Pawle II
       b) o ludziach
       c) o modlitwie

18. Fragment, który szczególnie przejrzyście, wg Encykliki, przedstawia istotę Bożego miłosierdzia w Nowym Testamencie to:
      a) Łk 15,11-32
      b) Mt 24, 11-24
      c) List do Efezjan

19. 
Prawda o miłosiernym Bogu, którą Kościół głosi objawiona jest w:
      a) w Biblii
      b) w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie
      c) dzienniczku s. Faustyny

20. 
Miłosierdzie — tak jak przedstawił je Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym — ma wewnętrzny kształt takiej miłości, tej, którą w języku Nowego Testamentu nazwano:
       a) eros
       b) amor
       c) agape

21. 
Czym kończy się, wg Encykliki, orędzie mesjańskie Chrystusa oraz cała Jego działalność wśród ludzi?
       a) krzyżem
       b) zmartwychwstaniem
       c) krzyżem i zmartwychwstaniem

22. W czyim imieniu Kościół wypowiada słowo „miłosierdzie”?
       a) księży
       b) Jezusa
       c) współczesnych ludzi

23. Uzupełnij komentarz z Encykliki do powyższych słów:
Słowa te już od chwili Wcielenia otwierają
      a) serca ludu Bożego na prawdę o miłosierdziu
      b) nowy rozdział w dziejach Izraela
      c) nową perspektywę dziejów zbawienia

24. 
Jan Paweł II, nawiązując do
swej pierwszej encykliki: Redemptor Hominis przypomina, iż człowiek w cudowny sposób może doświadczyć głębi miłosierdzia. Gdzie?
      a) w dobrych uczynkach
      b) w gorliwej modlitwie
      c) w sakramencie pokuty

25.Dokończ poniższe stwierdzenie, zgodnie z tekstem Encykliki:   Syn marnotrawny wprawdzie zmarnował majątek, ale …
     a) człowieczeństwo ocalało
      b) doświadczył głębokiej skruchy
     c) zamożny ojciec na nowo obdarzył go szatą i pierścieniem

26. 
Dokończ zdanie z Encykliki o Maryi:
Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa ….
     a) póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny
     b) póki nie zostaną podniesieni z dołu zagłady, z krainy błota
     c) póki choćby jeden z nich zagrożony jest samotnością i upadkiem z powodu grzechu

27. 
Co oznacza pojęcie hanan?
      a) okazywanie sympatii
      b) okazywanie zainteresowania
      c) okazywanie łaski

28. 
Co jest podstawowym prawem i powinnością Kościoła wobec Boga?

29. 
Co głosiły słowa z Maryjnego Magnificat?

30. 
Co przypomina nam papież o Ewangelii?

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=