"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  VI AKP
 
VI Archidiecezjalny Konkurs Papieski dla szkół ponadgimnazjalnych
„Poznajemy Dokumenty Ojca Świętego
– papież Franciszek LUMEN FIDEI”Archidiecezjalny Konkurs Papieski „Poznajemy dokumenty Ojca Świętego”
jest jednym z elementów kontynuacji szczecińskich Marszy dla Życia
oraz kilkuletniego programu formacyjnego
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Stowarzyszeniu.
W każdym kolejnym roku szkolnym zakres merytoryczny konkursu to inny dokument papieski.
Organizator Konkursu: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Szczecinie.
Od strony merytorycznej konsultantem jest ks. dr Arkadiusz Wieczorek
oraz ks. mgr Tomasz Kancelarczyk
Organizator odpowiada za przygotowanie pytań,
przeprowadzenie konkursu i przyznanie nagród.


Cele konkursu
 
- zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem papieskim,
- przybliżenie problematyki kolejnego dokumentu Kościoła – rok szkolny 2013/2014
encyklika papieża Franciszka LUMEN FIDEI,
- kształtowanie postawy poszanowania godności osoby ludzkiej,
- podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu Nauki Kościoła Katolickiego,
- głoszenie prawdy o godności człowieka,
- ukazanie młodzieży jednego z wymiarów kultury chrześcijańskiej,
- wywieranie wpływu na kształtowanie się dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej wśród młodych ludzi w oparciu o prawdy fundamentalne,
- inspirowanie do poszukiwania i poznawania siebie w aspekcie wiary, miłości i nadziei chrześcijańskiej,
- znajomość i upowszechnianie dokumentów Kościoła, szczególnie dotyczących uczestnictwa świeckich w podejściu do ważnych kwestii moralnych, społecznych i kulturowo-cywilizacyjnych.

Szkolny etap Konkursu odbył się 10 lutego br. 

W konkursie udział wzięli 
 
Arnold Pawłowski oraz Michał Boruch,
 
którzy zakwalifikowali się do finału.
 

 
Serdecznie gratulujemy! 

 

Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, należało zaznaczyć jedną z podanych możliwości [a), b) c)]. Czas na rozwiązanie testu to 45 minut. Podczas rozwiązywania testu nie można było korzystać z żadnych pomocy

 1.  W języku polskim tytuł encykliki papieża Franciszka brzmi:

  a) Blask Prawdy
  b) Rok Wiary
  c) Światło Wiary
 1.  W którym roku pontyfikatu papież Franciszek podpisał encyklikę?

  a) 2
  b) 1
  c) 3
 1.  Jakim wyrażeniem tradycja kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa?

  a) Na początku było Słowo..
  b) Święte światło
  c) Światło Wiary
 1.  Według filozofii Nietzsche wiara przeciwstawia się:

  a) Radości
  b) Poszukiwaniu, nauce
  c) Pobożności
 1.  Światło wiary ma szczególny charakter ponieważ:

  a) Oświeca cały świat
  b) Jest zdolne oświecić całe życie człowieka
  c) Świeci bez przerwy
 1.  Wskaż, w którą rocznicę Vaticanum II, rozpoczął się Rok Wiary.

  a) 48
  b) 55
  c) 50
 1.  Sobór Watykański II wezwał, byśmy w centrum naszego życia kościelnego i osobistego postawili prymat Boga w Chrystusie. Był zatem Soborem o:

  a) Bogu
  b) Prymacie
  c) Wierze
 1.  Do czego zawsze jest wezwany Następca Piotra?

  a) Do głoszenia kazań i homilii
  b) Do utwierdzania braci w wierze
  c) Do czytania Pisma Świętego
 1.  W ilu punktach spisany jest ten dokument?

  a) 50
  b) 58
  c) 60
 1. Jakim hebrajskim słowem w Biblii określona jest wiara?

  a) Emûnah
  b) Genesis
  c) Miwtach
 1. Papież Franciszek w tekście przytacza, że Biblia przedstawia kontynuację drogi wiary Abrahama w historii ludu Izraela. Którą Księgę wskazuje?

  a) Rdz
  b) Wj
  c) Lb
 1. Co jest najwyższym dowodem wiarygodności miłości Chrystusa? 

  a) Boże Narodzenie
  b) Wcielenie
  c) Oddanie życia za wszystkich
 1. Uzupełnij za Świętym Pawłem (1 Kor 15,17)

  Jeżeli ………………… nie zmartwychwstał, daremna jest wasza …………
 1. Na czym polega zbawienie przez wiarę?

  a) Na czytaniu Biblii
  b) Poprzez uznanie, że wiara jest darem Boga
  c) Na pobożnym życiu
 1. W świetle tekstu Iz 7,9 papież wskazuje, że człowiek potrzebuje oparcia, czegoś co daje pewność jego krokom aby iść naprzód. Tą pewnością jest:

  a) Świadomość swojego działania
  b) Prawda
  c) Czyny miłosierdzia
 1. Żeby światło wiary było zdolne oświecić całe życie człowieka musi ostatecznie pochodzić:

  a) Z Wszechświata
  b) Od Boga
  c) Z Kosmosu
 1. Co powinien uczynić ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło?

  a) Ukryć ten dar głęboko w swoim sercu, by go nie stracić
  b) Nie może zatrzymać tego daru dla siebie
  c) Rozważać, czy rzeczywiście zasłużył na prawo do korzystania z tego daru
 1. Wiara jest przekazywana jako słowo i jako światło, ponieważ wiara jest:

  a) Słuchaniem i widzeniem
  b) Widzeniem i przeżywaniem
  c) Słuchaniem i dawaniem świadectwa
 1. Który z apostołów, przemawiając do Koryntian wyjaśniał: «A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy» (2 Kor 4, 13). 

  a) Św. Piotr
  b) Św. Jan
  c) Św. Paweł
 1. Jak Lumen fidei opisuje przekazywanie wiary, jaśniejącej dla wszystkich ludzi w każdym zakątku?

  a) Od ubogich, maluczkich do bogatych i wykształconych
  b) Od teologów i duszpasterzy do świeckich
  c) Jako odbywające się również w czasie, z pokolenia na pokolenie
 1. Z czego, wg „Lumen fidei” rodzi się wiara?

  a) Wiara rodzi się ze spotkania, do którego dochodzi w historii
  b) Ze skrupulatnego wypełniania Dekalogu i Przykazań kościelnych
  c) Z lektury pobożnych książek i czasopism
 1. Dialogowana forma Credo w liturgii chrzcielnej. Wiara wyraża się jako:

  a) Odpowiedź na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i które nie pochodzi ode mnie, i dlatego włącza się w dialog
  b) Wyłącznie jako wyznanie, które płynie od jednostki
  c) Wymiana uwewnętrznionych wyobrażeń na temat wiary między kapłanem i parafianami
 1. Ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, i dlatego:

  a) Wierni zachęcani są do wstępowania do stowarzyszeń katolickich
  b) Wiara dąży do tego, by się rozpowszechniać, zapraszać innych do swej radości
  c) Osoby samotne mają ograniczone możliwości przyjmowania sakramentów świętych
 1. Lumen fidei przypomina, że jak każda rodzina, Kościół przekazuje swoim dzieciom:

  a) Uporządkowany system zasad wypływających z prawa kanonicznego
  b) To, co przechowuje w swojej pamięci

  c) Wielowiekowe archiwa, gromadzone w sejfach Watykańskich
 1. Przedstawiając historię patriarchów i sprawiedliwych Starego Testamentu, List do Hebrajczyków uwydatnia istotny aspekt ich wiary. Jest ona ukazana nie tylko jako droga, ale także jako:

  a) Wspinanie się na kolejne szczeble doskonałości chrześcijańskiej
  b) Odkrywanie głębi chrześcijańskiego powołania do świętości
  c) Budowanie, przygotowanie miejsca, w którym człowiek może zamieszkać razem z innymi
 1. Wiara oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ:

  a) Rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej
  b) Osoba wierząca otwiera się na kontakt z innymi
  c) Tylko wśród wierzących tworzą się głębokie więzi braterskie
 1. Nasze życie zostaje oświecone w takiej mierze, w jakiej włącza się w dynamikę zapoczątkowaną przez tę miłość, to znaczy:

  a) Gdy staje się drogą zmierzającą do pełni miłości i jej praktykowaniem
  b) Gdy nie wie lewa ręka, co robi prawa przy pełnieniu uczynków miłosierdzia
  c) Gdy ufamy, że dobre uczynki zaprowadzą nas do nieba
 1. Wiara pokazuje:

  a) Jak trwałe mogą być więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny pośród nich
  b) Jak ważnym aspektem jest pełne zawierzenie swoim duszpasterzom w parafii
  c) Że rzeczywistość tego świata jest zaledwie obietnicą przyszłego Królestwa Bożego
 1. Światło wiary konkretnie służy sprawiedliwości, poszanowaniu praw i pokojowi dzięki:

  a) Powiązaniu z miłością
  b) Lekturze Pisma świętego;
  c) Realizowaniu uczynków miłosiernych względem duszy i względem ciała
 1. Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się:

  a) Sens i dobroć naszego życia
  b) Znaczenie synostwa Bożego
  c) Blask prawdy o sensie powołania do świętości

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=