"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  OTK 2009
 

W roku szkolnym 2008/2009 odbywa się XIX edycja Olimpiady Teologii Katolickiej Kalisz 2009 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnej. Temat tegorocznej olimpiady brzmi:

Otoczmy troską życie.

Serdecznie zachęcamy do przygotowania się do poszczególnych etapów 
według ogólnopolskiego
regulaminu:

1. Etap szkolny - przeprowadzony w szkołach - 
8 stycznia 2009 r.
2. Etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezji - 
4 marca 2009 r.
3. Etap ogólnopolski - przeprowadzony w Kaliszu -17-19 kwietnia 2009 r.

Poniżej podana została literatura do poszczególnych etapów.Etap szkolny
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiaclecia, Pallotinum, Poznań 2003. Wyd. IV:
Rdz 6-9; Mt 1-2; Łk 1-2 (wraz z przypisami)
www.biblia.poznan.pl/

2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań, nn.: 355-379; 2258-2262; 2292-2296.
http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005, nn.: 466-471.

4. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn.: 15-20; 26-28; 39-43.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
encykliki/evangelium_1.html


5. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos (cała). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/redemptoris_custos.html

6. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nn.: 90-93.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html

7. Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, Homilia podczas Mszy świętej przed Sanktuarium Św. Józefa, Kalisz 4.06.1997 (cała)
http://www.pokolenie-jp2.pl/info.php?dzial=1997_06_04_00

8. A. Gendera, Prawo do życia nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, w: Bądźcie solidarni z życiem, UAM Poznań 2007, s. 43-56.
http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/Ks.dr-Aleksander.Gendera.Prawo_do_zycia.htm

9. T.E. Olearczyk, Co to znaczy, że rodzina jest "gniazdem życia i jedności"?, w: "Kaliskie Studia Teologiczne", t. 1, Kalisz 2002, s. 69-75.
http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/TOlearczyk.htm

10. M. Rusiecki (red.), Być chrzescijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, KUL, Lublin 1992, s. 283-288; 351-365;; Wyd. 2007, s. 322-326; s. 391-403.Etap diecezjalny
Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:

 
1. Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań 2003, Wyd. IV: Ps 103; Ps 139; Kol 2-3; Łk 5,21-9,8 (wraz z przypisami).
www.biblia.poznan.pl/

2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, nn.: 2263-2283.
http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm
Przykładowe pytania:
1. Jaki skutek może wynikać z samoobrony?
2. Co stanowi podstawową zasadę moralności?
3. W jakim przypadku obrona własna jest niegodziwa?
4. Czym jest usprawiedliwiona obrona?
5. Czego wymaga obrona dobra wspólnego?
6. Co jest celem kary? Kiedy mamy do czynienia z zadośćuczynieniem?
7. W jakim przypadku nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci?
8. Czego zakazuje piąte przykazanie?
9. Z jakiego powodu dzieciobójstwo, bratobójstwo, zabójstwo rodziców i zabójstwo współmałżonka są szczególnie ciężkimi przestępstwami?
10. Na czym polega spowodowanie pośrednio śmierci osoby?
11. Czy zabójstwo niezamierzone pociąga odpowiedzialność moralną i winę?
12. Na czym polega bezpośrednie przerwanie ciąży?
13. Za jakie przestępstwo Kosciół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki i dlaczego?
14. Co stanowi konstytutywny element społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa i dlaczego?
15. W jakim przypadku diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, a kiedy sprzeciwia się prawu moralnemu?
16. Jakie działania na ludzkim embrionie i w jakim przypadku są dopuszczalne?
17. Na czym polega eutanazja bezpośrednia?
18. Czy eutanazja jest moralnie dopuszczalna i dlaczego?
19. Czym jest odmowa "uporczywej terapii" i czy jest ona uprawniona?
20. Czy stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia jest zgodne z ludzką godnością?
21. Czym jest samobójstwo i czemu się sprzeciwia?
22. W jakich sytuacjach odpowiedzialność samobójcy można zmniejszyć?
23. Czy samobójca moze być zbawiony?

3. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, nn.: 28-30; 36-38; 41; 46.
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html
Przykładowe pytania:
1. Co jest podstawowym zadaniem rodziny?
2. Czym jest płodność?
3. Do jakich dokumentów odwołuje się Jan Paweł II?
4. Czym jest anti-life mentality?
5. Jakie poczynania są potępione przez Kościół?
6. Z czego wypływa zadanie wychowania?
7. Co o prawie obowiązku rodziców do wychowania mówi Jan Paweł II? (FC 36)
8. Jakie cechy i umiejętnosci powinny nabyć w rodzinie dzieci?
9. Dokończ zdanie: Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą ........................ .
10. Na czym powinna skupić się posługa wychowawcza rodziców w obliczu kultury, która "banalizuje" ludzką płciowość?
11. Czym jest płciowość?
12. Co jest nieodzowne w kontekście wychowania seksualnego?
13. Do czego powinno prowadzić wychowanie seksualne?
14. Jaki charakter nabiera zadanie wychowawcze rodziców poprzez sakrament małżeństwa?
15. W jakich formach wyraża się płpdna miłość małżeńska?
16. W jaki sposób małżonkowie mogą poszerzać horyzont ojcostwa i macierzyństwa?

4. Kongregacja Nauki i wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, rozdz. 5 (Nauczanie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła), część I i II.
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KNW/donum_vitae/I.php
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KNW/donum_vitae/II.php
Przykładowe pytania:
cz. I
1. Jakie mogą być cele zabiegów na embrionach i płodach ludzkich?
2. Do jakich dokumentów nawiazuje Donum vitae?
3. Dlaczego embrionom ludzkim należy się szacunek?
4. Czym jest zygota i dlaczego wymaga bezwarunkowego szacunku?
5. Czy diagnoza przedporodowa jest moralnie dopuszczalna i dlaczego?
6. Czy zabiego lecznicze dokonywane na ludzkim płodzie są dopuszczalne?
7. Czy badania naukowe embrionów i płodów ludzkich są moralnie dopuszczalne?
8. Czy eksperymentowanie na embrionach i płodach ludzkich jest moralnie dopuszczalne?
9. Jak należy traktować zwłoki embrionów lub płodów ludzkich?
10. Kim są embriony uzyskane drogą zapłodnienia w probówce?
11. Czy wytwarzanie embrionów ludzkich jako "materiału biologicznego" jest moralne? Dlaczego?
12. Jakimi metodami uzyskuje się embriony w probówkach?
13. Dlaczego każdej istocie ludzkiej należy się szacunek?
14. Jakie niebezpieczeństwa są zwiazane z "technikami ludzkiej reprodukcji"?
15. Jakie są metody uzyskiwania istoty ludzkiej bez związku z płciowością człowieka?
16. Dlaczego kriokonserwacja embrionów stanowi obrazę dla szacunku należnego istotom ludzkim?
Cz. II
1. Co nazywamy "sztucznym przekazywaniem życia" lub "sztucznym zapładnianiem" i na czym polega?
2. Co nazywamy metodą FIVET?
3. Na czym polega FIVET heterologiczny i homologiczny?
4. Dlaczego przekazywanie ludzkiego życia powinno się dokonywać tylko w małżeństwie?
5. Dlaczedo sztuczne zapładnianie heterologiczne sprzeciwia się jedności małżeństwa?
6. Co oznacza wyrażenie "matka zastępcza"?
7. Czy macierzyństwo "zastępcze" jesy moralnie dopuszczalne?
8. Co należy do istotnych elementów stosunku małżeńskiego?
9. Jaka jest relacja miedzy sztucznym zapłodnieniem i aktem małżeńskim?
10. Jakie działania prowadzą do oddzielenia celów i dóbr małżeństwa?
11. Kiedy zapłodnienie jest chciane w sposób godziwy?
12. Na czym polega wartość moralna wewnętrznego związku, istniejącego między dobrami małżeństwa i znaczeniami aktu małżeńskiego i z czego to wynika?
13. Co jest wynikiem prokreacji?
14. Co umożliwia rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej?
15. Czy dziecko moze być owocem interwencji technik medycznych i biologicznych? Dlaczego?
16. Dlaczego ocena moralna metody FIVET jest negatywna?
17. Jaka jest moralna ocena sztucznego zapłodnienia homologicznego?
18. Jakie są kryteria moralne ingerencji lekarzy w przekazywaniu życia i z czego wynikają?
19. Czy małżeństwo daje małżonkom prawo do posiadania dziecka? Dlaczego?
20. Czy w przypadku, gdy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe życie małżeńskie traci swą wartość?

5. S. Regina, M. Kolinko CSSF, Św. Józef wzorem niezastąpionej roli ojca w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos, w: "Kaliskie Studia Teologiczne" 1(2002), Kalisz, s. 347-359.
http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/SKolinko1.htm

6. A. Wierzbicki, Prawo do życia jest "najbardziej podstawowym prawem człowieka", w: "Kaliskie Studia Teologiczne" 1(2002), Kalisz, s. 27-36.
http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/KsWierzbicki.htm
Przykładowe pytania:
1. Kiedy, przez jaka organizacją i w jakim celu została ogłoszona Deklaracja Praw Człowieka?
2. W czym wyraża się współczesny kryzys świadomości fundamentalnego charakteru prawa do życia?
3. Czego domaga się i na czym polega uniwersalizm Ewangelii?
4. O jakiej relacji natury i łaski mówi św. Tomasz z Akwinu?
5. Czemu służy odwołanie się do rozumu?
6. Z jaką ideą zrywa myślenie postmodernistyczne?
7. Do jakiego angielskiego myśliciela odwołuje się A. Wierzbicki? Czego dotyczy jego refleksja?
8. Co pozwala na przywrócenie ethosu naszemu myśleniu?
9. Co oznacza słowo ethos?
10. Co stoi u początków filozofii?
11. Jaka jest - według św. Augustyna ("Wyznania") - różnica między człowiekiem a światem?
12. Czym jest zło moralne i co jest jego przyczyną?
13. Na czym polega doskonałość osoby?
14. Na czym polega kontemplacja faktu człowieka?
15. Co to znaczy, że człowiek jest istotą przygodną?
16. Czy życie jest wartością najwyższą?
17. Jaki charakter ma wolność człowieka i czego wymaga ona od człowieka?
18. Czym mierzy się prawziwa wolność?
19. Czy prawo może być wynikiem tylko pozytywnego ustanowienia go przez prawowitą władzę?
20. Jaka jest najistotniejsza racja istnienia prawa?
21. Z czego rodzi się totalitaryzm?

Serdecznie zapraszam!!!

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=