W roku 2010 Kościół w Polsce będzie realizował ostatni etap pięcioletniego programu duszpasterskiego. Hasłem zaproponowanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego jest „Bądźmy świadkami miłości”. Pragnąc w sposób szczególny wydobyć aspekt chrześcijańskiej miłości miłosiernej, która realizuje się w kontekście społecznym, proponujemy, aby tematem XX Olimpiady Teologii Katowickiej było zapoznanie uczniów z problematyką związaną z katolicką nauką społeczną. Uszczegółowione hasło Olimpiady brzmi zatem: Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej.

Katolicka nauka społeczna, jest dyscypliną teologiczną o charakterze teoretyczno-praktycznym, w której wyodrębnia się dwa podmioty: oficjalne nauczanie społeczne Kościoła (papieży, soborów i synodów) i badania prywatnych uczonych katolickich. Jako dyscyplina naukowa ma przedmiot badawczy, ustalone zasady interpretacji oficjalnego nauczania Kościoła i określoną metodę interdyscyplinarną. Źródłem katolickiej nauki społecznej jest nauczenie Kościoła i jego tradycja, ale nie tylko chrześcijańska, lecz także judaistyczna i filozofii starożytnej - dorobek myśli całej ludzkości. Źródłem katolickiej nauki społecznej jest także poznanie rozumowe (rozum ludzki).

Jako integralna część chrześcijańskiej koncepcji życia uczy dostrzegania (widzieć), ważnych z moralnego punktu widzenia, kwestii społecznych; daje narzędzia do ich właściwej oceny (oceniać) oraz proponuje sposoby praktycznego działania w celu zapobieżenia ich negatywnym - dla życia wspólnotowego i jednostkowego - skutkom (działać). Odwrócenie tej kolejności prowadzi do błędnych rozwiązań. Aby poznać rzeczywistość społeczną, gospodarczą, trzeba wykorzystać inne dyscypliny naukowe: teologię biblijną, historię, etykę, ekonomię, socjologię, psychologię, pedagogikę, prawo, politologię, biomedycynę, ekologię.


Literatura - etap szkolny